โจทย์ 140 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 140 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 140

ดำจับกินขาวที่ 1