โจทย์ 14 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 14 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 14

ดำจับกินขาวที่ 1