โจทย์ 139 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 139 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 139

ดำจับกินขาวที่ 1