โจทย์ 139 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 139 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เสียสละเพื่อส่วนรวม (3 วางที่ ดำสามเหลี่ยม, 4 วางที่ ดำวงกลม, 6 วางที่ 1)

ดำ 1        อาตาริขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 2      จับกินดำทั้งหมด

ดำ 3        เดินแทนที่ดำสามเหลี่ยมเตรียมสกัดจุดขาว

ขาว 4      เดินแทนที่ดำวงกลมสร้างห้อง

ดำ 6        เดินแทนที่ดำ 1 กรอกยาพิษขาว

 

ไม่เสียสละ

ดำ 1        ปิดอาตาริขาวหนึ่งเม็ดจากด้านนอก

ขาว 2      เชื่อมหมากรักษาแผล

ดำ 3        อาตาริขาว

ขาว 4      จับกินดำทั้งสี่เม็ด