โจทย์ 138 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 138 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 138

ดำจับกินขาวที่ 1