โจทย์ 137 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 137 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 137

ดำจับกินขาวที่ 1