โจทย์ 136 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 136 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

อาตาริแล้วเบียด

ดำ 1        อาตาริขาวสามเม็ด

ขาว 2      เชื่อมหมากไม่ให้ถูกจับกิน

ดำ 3        เบียดสกัดจุดสร้างห้อง

 

คิดเข้าข้างตัวเอง

ดำ 1        เบียดสกัดจุดสร้างห้องขาว

ขาว 2      แบ่งห้องสองห้องเพื่อรอด