โจทย์ 136 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 136 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 136

ดำจับกินขาวที่ 1