โจทย์ 136 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 136 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

สกัดจุด

ดำ 1        ขู่ตัดขาวพร้อมสกัดจุดสร้างห้อง

ขาว 2      เชื่อมหมากไม่ให้ถูกตัด

ดำ 3        ขู่เชื่อมหมากพร้อมลดลมหายใจขาว

ขาว 4      ปิดไม่ให้ดำเชื่อมกลับ

ดำ 5        ตัดขาวออกจากกัน

 

คิดง่ายไป

ดำ 1        อาตาริขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 2      อาตาริดำกลับ

ดำ 3        จับกินขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 4      ต่อลงเตรียมสร้างห้อง

ดำ 5        สกัดจุดแบ่งห้องของดำ

ขาว 6      แบ่งห้องที่สองเพื่อรอด