โจทย์ 135 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 135 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 135

ดำจับกินขาวที่ 1