โจทย์ 134 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 134 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 134

ดำจับกินขาวที่ 1