โจทย์ 133 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 133 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 133

ดำจับกินขาวที่ 1