โจทย์ 132 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 132 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate 

สร้างสถานการณ์เพื่อรอด

ดำ 1         ขู่ตัดขาวออกจากกัน

ขาว 2      รักษาแผลตัดพร้อมปิดลมหายใจของดำ

ดำ 3         ขู่อาตาริขาวสี่เม็ด

ขาว 4      อาตาริดำสองเม็ด

ดำ 5         เดินสร้างหนึ่งห้อง

ขาว 6      สกัดจุดสร้างห้องที่สองของดำ

ดำ 7         ปิดไม่ให้ดำเชื่อมกับหมากทางด้านขวาบังคับให้เชื่อมเข้ามุม

ขาว 8      เดินต่อเชื่อมกับหมากทางด้านซ้าย

ดำ 9         อาตาริขาวสามเม็ด

เดินลำดับหมากผิด

ดำ 1         เดินสร้างห้องหนึ่งห้องเตรียมสร้างห้องที่สอง

ขาว 2      สกัดจุดสร้างห้องของดำ

ดำ 3         ปิดไม่ให้ดำเชื่อมกับหมากทางด้านขวาบังคับให้เชื่อมเข้ามุม

ขาว 4      เดินต่อเชื่อมกับหมากทางด้านซ้าย

ดำ 5        ขู่ตัดขาวออกจากกัน

ขาว 6       เดินต่อเชื่อมหมากรักษาแผล

ดำ 7         ปิดลมหายใจขาว