โจทย์ 132 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 132 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

สามจุดงอ

ดำ 1         สกัดจุดสร้างห้องของขาว

ขาว 2      เชื่อมหมากอาตาริดำหนึ่งเม็ด

ดำ 3         เชื่อมหมากจับกินขาว

 

เข้าข้างตัวเองอีกแล้ว

ดำ 1         เดินต่อลงอาตาริขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 2      เดินต่อลงอาตาริดำกลับ

ดำ 3         จับกินขาวหนึ่งเม็ด เตรียมเชื่อมหมาก

ขาว 4      เดินแทนที่ขาวสามเหลี่ยม จับกินดำสามเม็ดสร้างห้องรอด