โจทย์ 131 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 131 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 131

ดำจับกินขาวที่ 1