โจทย์ 130 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 130 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

กรอกยาพิษ (7 วางที่ 3)

ดำ 1         สกัดจุดสร้างห้องบริเวณมุมของขาว

ขาว 2      ปิดพื้นที่เตรียมสร้างห้อง

ดำ  3        สกัดจุดสร้างห้องของขาวอีกรอบ

ขาว 4      อาตาริดำ 1 ตัดดำออกจากกัน

ดำ 5         อาตาริขาวหนึ่งเม็ดกลับ

ขาว 6      จับกินดำสองเม็ดเตรียมสร้างห้อง

ดำ 7         เดินแทนที่ดำ 5 กรอกยาพิษขาว

 

กรอกยาพิษอยู่ดี

ดำ 1         สกัดจุดสร้างห้องบริเวณมุมของขาว

ขาว 2      อาตาริดำ 1 จับกินเพื่อสร้างห้อง

ดำ 3         เบียดเข้ามาลดพื้นที่สร้างห้องของขาว

ขาว 4      ปิดพื้นที่ไม่ให้ดำบุกเข้ามาได้ต่อ

ดำ 5         กรอกยาพิษทำลายห้องของขาว