โจทย์ 130 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 130 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 130

ดำจับกินขาวที่ 1