โจทย์ 13 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 13 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 13

ดำจับกินขาวที่ 1