โจทย์ 129 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 129 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 129

ดำจับกินขาวที่ 1