โจทย์ 127 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 127 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate 

ก้อนสร้างลักษณะ

ดำ 1          ยอมเดินเป็นก้อนสร้างลักษณะที่ดีให้แก่กลุ่มหมากเตรียมตัดขาว

ขาว 2        เชื่อมหมากไม่ให้ถูกตัด

ดำ 3          จับกินขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 4        อาตาริดำสี่เม็ด

ดำ 5          เชื่อมหมากอาตาริขาว 4 สร้างสองห้องรอด

 

ลักษณะดีแต่ไม่รอด

ดำ 1          สร้างลักษณะเป็นปล้องไม่ไผ่

ขาว 2        ตัดดำไม่ให้ดำเชื่อมหมากกัน

ดำ 3          เชื่อมหมากเตรียมตัดขาวสองเม็ด

ขาว 4        เดินต่อออกมา สกัดจุดสร้างห้องของดำ

ดำ 5          ตัดขาวสองเม็ดออกจากกลุ่มหมากจับกินเพื่อสร้างห้อง

ขาว 6        ทำลายห้องที่สองของดำ