โจทย์ 126 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 126 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

ขาวดับอนาถ

ดำ 1          ปิดอาตาริขาวสองทาง

ขาว 2        จับกินดำหนึ่งเม็ด

ดำ 3          สกัดจุดสร้างห้องของขาว

ขาว 4        ปิดพื้นที่เตรียมสร้างห้อง

ดำ 5          ปิดลมหายใจขาวไม่ให้ขาวสร้างห้อง

ขาว 6        เชื่อมหมากปิดสร้างห้องหนึ่งห้อง

ดำ 7          โยนหมากให้กินเพื่อกินกลับ

 

เป็นโคะ (5 วางที่ ดำสามเหลี่ยม)

ดำ 1          ปิดอาตาริขาวสองทาง

ขาว 2        จับกินดำหนึ่งเม็ด

ดำ 3          อาตาริขาวหนึ่งเม็ดซ้ำ

ขาว 4        สร้างห้องก่อนหนึ่งห้อง

ดำ 5          จับกินที่ ขาวเปิดโคะเพื่อจับกิน