โจทย์ 125 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 125 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

รอดง่ายๆ

ดำ 1          ปิดสร้างห้องเพื่อรอด

 

ไม่รอดง่ายๆ เช่นกัน

ดำ 1          จับกินขาวหนึ่งเม็ดสร้างห้อง

ขาว 2        เดินต่อเข้าไปทำลายพื้นที่ ไม่ให้ดำได้สองห้องจริง