โจทย์ 125 ดำจับกินขาว (โคะ)

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 125 ดำจับกินขาว (โคะ)

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

โคะ

ดำ 1          สกัดจุดสร้างห้องที่มุมของขาว

ขาว 2        เดินอาตาริดำสองเม็ด

ดำ 3          เชื่อมหมากกลับ โดยเปิดโคะเพื่อจับกินขาว

 

ลมหมด อดกิน

ดำ 1          เชื่อมหมากเพิ่มลมหายใจ

ขาว 2        สร้างห้องที่มุมหนึ่งห้อง

ดำ 3          อาตาริขาว 2 ทำลายห้อง

ขาว 4        เชื่อมหมากอาตาริดำกลับ

ดำ 5          จับกินดำ 2 เพิ่มลมหายใจ

ขาว 6        อาตาริดำทั้งกลุ่ม