โจทย์ 12 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 12 ดำจับกินขาว

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 12 ( เดินอย่างมีแผน)

ดำ 1        ขู่เชื่อมหมาก

ขาว 2      จับกินดำสองเม็ด

ดำ 3        เบียดเข้าไปทำลายห้องขาว

 

โจ่งแจ้งซ้ำสอง

ดำ 1        สกัดจุดสร้างห้องของขาว

ขาว 2      อาตาริดำ 1 จับกินเพื่อรอด