โจทย์ 12 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 12 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 12

ดำจับกินขาวที่ 1