โจทย์ 117 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 117 ดำเดินเพื่อรอด

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

ปล้องไม้ไผ่

ดำ 1        เดินต่อลงตรงๆ สร้างเป็นปล้องไม้ไผ่

ขาว 2      เบียดเข้ามาลดพื้นที่ดำ

ดำ 3        ปิดไม่ให้ขาวเข้ามาและสร้างหนึ่งห้อง

ขาว 4      เบียดเข้ามาลดพื้นที่ดำ

ดำ 5        ปิดไม่ให้ขาวเข้ามาและสร้างห้องที่สอง

 

โคะ

ดำ 1        ปิดพื้นที่ไม่ให้ขาวเข้า

ขาว 2      เบียดเข้ามาลดพื้นที่ดำ

ดำ 3        ปิดหมากไม่ให้ขาวเข้ามา

ขาว 4      สกัดจุด

ดำ 5        อาตาริเปิดโคะ

ขาว 6      จับกินดำ 5 เล่นโคะ