โจทย์ 115 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 115 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate 

สร้างลักษณะหมาก

ดำ 1         สร้างลักษณะหมากเตรียมสร้างห้อง

ขาว 2      สกัดจุดสร้างห้อง

ดำ 3         เชื่อมหมากพร้อมกับปิดไม่ให้ขาว 2 หนี

ขาว 4      สกัดจุดดำซ้ำพร้อมขู่เชื่อมหมากกับขาว 2 หรือหนีออกภายนอก

ดำ 5         ปิดไม่ให้ขาว 4 ได้เชื่อมกับขาว 2

ขาว 6      อาตาริดำสองเม็ดขู่เชื่อมหมาก

ดำ 7         เชื่อมหมากอาตาริขาวกลับ

 

โดยทำลายลักษณะ

ดำ 1         สร้างลักษณะเตรียมสร้างห้อง

ขาว 2      สกัดจุดสร้างห้อง

ดำ 3         เชื่อมหมากปิดไม่ให้ขาว 2 หนี

ขาว 4      เดินปิดทำลายลักษณะหมาก

ดำ 5         ปิดอาตาริขาว 2 เตรียมสร้างห้อง

ขาว 6      เบียดเข้าลดพื้นที่ดำ

ดำ 7        ปิดอาตาริดำ 6 ไม่ให้ขาวเข้ามาได้อีก

ขาว 8      อาตาริทำลายห้องของดำ