โจทย์ 115 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 115 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

อาตาริ

ดำ 1         อาตาริขาวสองเม็ด

ขาว 2      จับกินดำหนึ่งเม็ด

ดำ 3         จับกินขาวสองเม็ด

ขาว 4      ปิดสร้างห้อง

ดำ 5         อาตาริขาวหนึ่งเม็ดทำลายห้องขาว

 

ดำเบียดทำไม

ดำ 1         เบียดทำลายพื้นที่ขาว

ขาว 2      เดินแบ่งห้องรอด