โจทย์ 113 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 113 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

โคะ

ดำ 1         ทำลายลักษณะขาวไม่ให้ต่อเข้ามุมเตรียมเปิดโคะ

ขาว 2      อาตาริดำ 1 พร้อมสร้างห้องไปในตัว

ดำ 3         เปิดโคะจับกินขาว

คิดง่ายไป

ดำ 1         สกัดจุดสร้างห้องของขาว

ขาว 2      เดินเข้ามุมปิดลมหายใจดำ

ดำ 3         เบียดขู่เชื่อมหมาก

ขาว 4      อาตาริดำ 1