โจทย์ 112 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 112 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

กรอกยาพิษ

ดำ 1        กรอกยาพิษซ้ำอีกทีหนึ่ง

 

คิดง่ายไป

ดำ 1        จับกินขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 2      อาตาริดำกลับสร้างห้องรอด