โจทย์ 111 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 111 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

กระโดดหนึ่ง

ดำ 1        กระโดดหนึ่งขู่ตัดขาวพร้อมสกัดจุดสร้างห้องขาว

ขาว 2      ตัดไม่ให้ดำหนีกลับ

ดำ 3        เบียดเข้าไปเชื่อมหมาก

 

โลภมากลาภหาย

ดำ 1        ตัดขาวสามเม็ด

ขาว 2      ขู่เชื่อมหมากขาวสามเม็ด

ดำ 3        อาตาริขาวสามเม็ด

ขาว 4      อาตาริดำกลับสร้างสองห้องรอด