โจทย์ 11 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 11 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 11

ดำจับกินขาวที่ 1