โจทย์ 108 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 108 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เบียดทำลายห้อง

ดำ 1        เบียดเข้าลดพื้นที่สร้างห้อง

ขาว 2      อาตาริดำสองเม็ด

ดำ 3        อาตาริขาว 2 กลับ

ขาว 4      จับกินดำสองเม็ด

ดำ 5      เดินแทนที่ดำสามเหลี่ยมกรอกยาพิษทำลายห้องขาว

 

ดำถอยทำไม

ดำ 1        เชื่อมหมาก

ขาว 2      ปิดสร้างห้อง