โจทย์ 104 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 104 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate 

ปิดลมหายใจ

ดำ 1         ปิดลมหายใจขาวหนึ่งเม็ดเพื่อไม่ให้ขาวอาตาริดำได้

ขาว 2      อาตาริดำ 1 ขู่เชื่อมหมาก

ดำ 3         ปิดไม่ให้ขาวเชื่อมหมากกับกลุ่มภายนอกได้

ขาว 4      เชื่อมหมากขาวหนึ่งเม็ด

ดำ 5         อาตาริขาวสี่เม็ด

                    

โคะ

ดำ 1         ปิดลมหายใจขาวหนึ่งเม็ดเพื่อไม่ให้ขาวอาตาริดำได้

ขาว 2      อาตาริดำหนึ่งเม็ด

ดำ 3         อาตาริขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 4      เดินต่อหมากออกมาเพื่อเปิดโคะ

ดำ 5         จับกินขาวหนึ่งเม็ดเริ่มเล่นโคะ