โจทย์ 104 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 104 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

กระโดดทำลายห้อง

ดำ 1         กระโดดำทำลายห้องดำ

ขาว 2      อาตาริดำ 1

ดำ 3         อาตาริขาว 2 คืนทำให้ขาวเป็นห้องปลอม

      

ได้แค่ขู่

ดำ 1         เดินทแยงเตรียมเบียดทำลายห้อง

ขาว 2      ปิดสร้างห้องรอด