โจทย์ 103 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 103 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เบียดเข้าทางด้านขวา

ดำ 1         เบียดเข้าไปลดพื้นที่ขาว

ขาว 2      ปิดอาตาริดำหนึ่งเม็ด

ดำ 3         เบียดเข้าไปทำลายห้องขาว

                

เบียดเข้าทางซ้าย

ดำ 1         เบียดเข้าไปลดพื้นที่ขาวจากทางด้านซ้าย

ขาว 2      ปิดเตรียมสร้างห้อง

ดำ 3         เบียดเข้าไปทำลายห้องขาว

ขาว 4      อาตาริดำสามเม็ด

ดำ 5         เชื่อมหมาก

ขาว 6      จับกินดำสามเม็ด

ดำ 7         เดินแทนที่ดำสามเหลี่ยมจับกินขาวกลับ

ขาว 8        เดินแทนที่ดำ 1 อาตาริดำ 7 ปิดสร้างห้อง