โจทย์ 102 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 102 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

ขู่ตัดแล้วสกัดจุด

ดำ 1         ขู่อาตาริขาวสองเม็ดตัดกลุ่มขาวออกจากกัน

ขาว 2      เชื่อมไม่ให้ถูกตัด

ดำ 3         ปิดลมหายใจขาวเตรียมจับกินด้วยกระบวนท่าศอกกลับ (Snap Back)

ขาว 4      เชื่อมหมากรักษาแผล

ดำ 5         เดินทแยงสกัดจุดสร้างห้องของดำ

 

อาตาริไม่เป็นผล

ดำ 1         อาตาริขาวสองเม็ด

ขาว 2      อาตาริดำ 1 กลับ

ดำ 3         จับกินขาวสองเม็ด

ขาว 4      เชื่อมหมาก