โจทย์ 101 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 101 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

สกัดจุด

ดำ 1         สกัดจุดสร้างห้องของขาว

ขาว 2      จับกินดำหนึ่งเม็ดสร้างห้อง

ดำ 3         อาตาริขาวหนึ่งเม็ดทำลายห้องขาว

                          

 

โคะ

ดำ 1         อาตาริขาวหนึ่งเม็ด

ขาว 2      อาตาริดำ 1 กลับเปิดโคะ