โจทย์ 100 ดำจับกินขาว

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 100 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

กระโดดสกัดจุดเหมือนเดิม

ดำ 1      สกัดจุดสร้างห้องขาว

ขาว 2   ขู่ตัดดำ 1 ออกจากกลุ่ม

ดำ 3       เดินเชื่อมหมาก

 

รูปแบบอื่น

ดำ 1     สกัดจุดสร้างห้องขาว

ขาว 2   อาตาริดำ 1 ปิดไม่ให้หนี

ดำ 3      อาตาริขาว 2 กลับ ทำลายห้องของขาว