โจทย์ 10 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Intermediate

โจทย์ 10 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Intermediate

เฉลยโจทย์ 10 (รอดเพราะไม่โลภ)

ดำ 1        รักษาแผลพร้อมสร้างลักษณะเตรียมสร้างห้อง

ขาว 2      อาตาริดำหนึ่งเม็ด

ดำ 3        อาตาริขาว 2 กลับ

ขาว 4      จับกินดำหนึ่งเม็ด

ดำ 5        ปิดพื้นที่ไม่ให้ขาวบุกเข้ามาทำลายได้

ตายเพราะโลภเหมือนเดิม

ดำ 1        ปิดพื้นที่ไม่ให้ขาวบุกเข้ามา

ขาว 2     สกัดจุดพร้อมขู่ตัดดำออกจากกัน

ดำ 3        รักษาแผลด้วยปากเสือ

ขาว 4      ตัดดำออกจากกัน