โจทย์ 10 ดำจับกินขาว

โจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

โจทย์ 10 ดำจับกินขาว

 

เฉลยโจทย์หมากล้อมระดับหัดเล่น

เฉลยโจทย์ 10

ดำจับกินขาวที่ 1