โจทย์ 1 ดำเดินเพื่อรอด

โจทย์ระดับ Beginner

โจทย์ 1 ดำเดินเพื่อรอด

เฉลยโจทย์ระดับ Beginner

เฉลยโจทย์ 1
5 วางที่ ดำสามเหลี่ยม

ดำ 1 รักษาแผลตัดด้วยปากเสือพร้อมสร้างห้องไปในตัว
ขาว 2 อาตาริดำสองเม็ดขู่จับกิน
ดำ 3 สร้างห้องอีกห้องเพื่อรอด
ขาว 4 จับกินดำสองเม็ดทำให้ห้องดำเป็นห้องปลอม
ดำ 5 เดินแทนที่ดำสามเหลี่ยมจับกินขาว 4 กลับ

โลภมากลาภหาย

ดำ 1 รักษาแผลตัดด้วยปากเสือพร้อมปิดพื้นที่ไปในตัว
ขาว 2 สกัดจุดสร้างห้องของดำ