เปิดรับสมัครการแข่งขันหมากล้อม MAMA CUP GO INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2019

เปิดรับสมัครการแข่งขันหมากล้อม MAMA CUP GO INTERNATIONAL CHAMPIONSHIP 2019 Present by CENTRAL PLAZA ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 ณ พระราม 2 ฮอลล์ ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 2

ประเภทการแข่งขันและเงินรางวัล

1. ประเภท HIGH DAN – PROFESSIONAL ระดับฝี มือ 5 ดั้ง ขึ้นไป
The Winner 70,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และใบประกาศนียบัตร
Runner Up 1 30,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และใบประกาศนียบัตร
Runner Up 2 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และใบประกาศนียบัตร
Runner Up 3 10,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และใบประกาศนียบัตร
Best Thai 1-3 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และใบประกาศนียบัตร
2. ประเภท HIGH DAN ระดับฝี มือ 3-4 ดั้ง
The Winner 7,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และใบประกาศนียบัตร
Runner Up 1 6,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และใบประกาศนียบัตร
Runner Up 2 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และใบประกาศนียบัตร
Runner Up 3 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และใบประกาศนียบัตร
Best Thai 1-3 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และใบประกาศนียบัตร
3. ประเภท LOW DAN ระดับฝี มือ 1-2 ดั้ง
The Winner 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และใบประกาศนียบัตร
Runner Up 1 4,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และใบประกาศนียบัตร
Runner Up 2 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และใบประกาศนียบัตร
Runner Up 3 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และใบประกาศนียบัตร
Best Thai 1-3 1,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และใบประกาศนียบัตร
4. ประเภท HIGH KYU ระดับฝีมือ 1-4 คิว
The Winner 4,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร
Runner Up 1 3,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร
Runner Up 2 2,500 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร
Runner Up 3 2,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร
Best Thai 1-3 1,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร
5. ประเภท LOW KYU ระดับฝีมือ 5-8 คิว
The Winner 3,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร
Runner Up 1 2,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร
Runner Up 2 1,500 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร
Runner Up 3 1,200 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร
Best Thai 1-3 1,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร
6. ประเภท PRE-LOW KYU ระดับฝี มือ 9 คิวขึ้นไป
The Winner 2,000 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร
Runner Up 1 1,500 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร
Runner Up 2 1,200 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร
Runner Up 3 1,200 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร
7. ประเภททีม FRIENDSHIP (ทีมละ 3 คน)
วันเสาร์ แข่งขันกระดาน 9×9
วันอาทิตย์ แข่งขันกระดาน 13×13
The Winner 1,500 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร
Runner Up 1 1,200 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร
Runner Up 2 1,200 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร
Runner Up 3 1,200 บาท พร้อมเหรียญรางวัลและใบประกาศนียบัตร
หมายเหตุ ประเภททีม FRIENDSHIP
วันเสาร์ที่ 17 สิงหาคม 2562 แข่งขันกระดาน 9×9
วันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 แข่งขันกระดาน 13×13

ค่าสมัคร

1. ประเภท High Dan-Professional 500 บาท
2. ประเภท Dan (1-4 ดั้ง ) 400 บาท
3. ประเภท Kyu ทุกรุ่น 300 บาท
4. ประเภททีม Friendship 300 บาท
5. นักกีฬาผู้ถือพาสสปอร์ตต่างชาติ 1000 บาท
6. นักกีฬาผู้ถือพาสสปอร์ตต่างชาติเข้าพักตามที่ผู้จัดเตรียมไว้
ห้องคู่ 150 USD
ห้องพักเดี่ยว 235 USD
7. ผู้ติดตามนักกีฬาต่างชาตเิ ข้าพักตามที่ผู้จัดเตรียมไว้ 200 USD
หมายเหตุ: นักกีฬาต่างชาติ และผู้ติดตามที่เข้าพักในโรงแรมที่ผู้จัดเตรียมไว้ 4 คืน พร้อมอาหาร 3 มื้อ
มีบริการรถรับส่ง โรงแรม-สถานที่แข่งขัน และโปรแกรมท่องเที่ยว 1 วัน
การชาระเงินค่าสมัคร
สมัครผ่านหน้าเว็บของสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ชำระเงินค่าสมัครโดยโอนเงินเข้าบัญชีบริษัท
สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 1013031453 ธนาคารกรุงเทพ สาขาสานักงานใหญ่
แล้วส่งสาเนาสลิปการโอนให้สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ที่
เบอร์ 02-632-0491 หรือที่เว็บไซต์ www.thaigo.org

รายละเอียดการสมัคร

1. รับสมัครจนถึงวันที่ 17 กรกฎาคม 2562
2. รับสมัครจานวนจากัดแต่ละประเภทดังนี ้
– ประเภท HIGH DAN-PROFESSIONAL ระดับฝีมือ 5 ดั้ง จำนวน 64 คน
– ประเภท HIGH DAN ระดับฝีมือ 3-4 ดั้ง จำนวน 64 คน
– ประเภท LOW DAN ระดับฝีมือ 1-2 ดั้ง จำนวน 128 คน
– ประเภท HIGH KYU ระดับฝีมือ 1-4 Kyu จำนวน 64 คน
– ประเภท LOW KYU ระดับฝีมือ 5-8 Kyu จำนวน 128 คน
– ประเภท PRE-LOW KYU ระดับฝี มือ 9 Kyu จำนวน 128 คน
– ประเภททีม FRIENDSHIP (ทีมละ 3 คน) จำนวน 128 ทีม *สมัครแข่งขันในประเภททีมสามารถลงได้ทั้ง 9*9 และ 13*13
3. สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครได้ที่เว็บไซต์สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย thaigo.org โดยเริ่ม
update รายชื่อในวันที่ 25 มิถุนายนเป็นต้นไป
4. ผู้ที่อายุน้อยกว่ารุ่นที่สมัครสามารถแข่งข้ามรุ่นได้
5. หากมีนักกีฬาไทยติดอันดับ 1 ใน 5 ในประเภท Professional ก็จะลดจำนวนรางวัล BEST THAI ลงไป
6. สาหรับสถานศึกษาที่ต้องการหนังสือเชิญ สามารถติดต่อขอรับได้ที่ บริษัท สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน)
เบอร์ 02-318 0062 ต่อ 1320

กฎกติกาในการแข่งขัน

1. จานวนรอบการแข่งขัน จะขึ้น อยู่กับจานวนผู้สมัคร ในกรณีที่มีผู้สมัครบางประเภทมีน้อยคณะกรรมการจัดการแข่งขัน สามารถลดรอบการแข่งขัน ให้หมาะสมได้
2. การแข่งขัน ประเภท HIGH DAN มีเวลาฝ่ายละ 1.10 ชม. หลังหมดเวลามี byo 20 วินาที 1 ครั้ง
3. การแข่งขัน ประเภท LOW DAN มีเวลาฝ่ายละ 1.10 ชม. ไม่มี byo
4. ผู้เข้าแข่งขันฝ่ายใดหมดเวลาโดยที่เกมส์ยังไม่จบให้แพ้เวลา
5. ในกรณีที่รูปเกมส์มีลักษณะที่ชัดเจนว่าฝ่ายหนึ่งชนะแน่นอนแล้ว แต่ผู้เล่นอีกฝ่ายจงใจใช้เงื่อนไขความได้เปรียบทางด้านเวลาให้เป็นประโยชน์ ให้ผู้แข่งขันขอหยุดเวลา และขอรับการตัดสินชี้ขาดจากกรรมการและเพื่อให้การแข่งขันดำเนินไปด้วยความสะดวกราบรื่น การตัดสินของกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
6. การจบเกมส์คือเมื่อฝ่ายหนึ่งคิดว่าจบเกมส์แล้วให้บอก “ผ่าน” ถ้าอีกฝ่ายบอกว่า “ผ่าน” ด้วยให้ถือว่าจบเกมส์ถ้าอีกฝ่ายไม่เห็นด้วยสามารถเดินหมากต่อได้ หากเป็นไปตามในกรณีข้อ 5 ให้ใช้กฎตามที่ข้อ 5 กล่าวไว้ แต่ถ้าฝ่ายที่บอก “ผ่าน” ก่อนปล่อยให้เวลาหมดลงโดยไม่ยอมหยุดเวลาหรือเรียกกรรมการ จะถือว่าฝ่ายนั้นเป็นผู้แพ้เวลาในทันที ในกรณีที่สองฝ่ายบอกผ่านแต่รูปเกมส์ยังไม่จบดี และไม่สามารถนับคะแนนได้กรรมการมีสิทธินับคะแนนหรือให้ผู้เล่นทั้ง สองฝ่ายแข่งต่อไปได้
7. คำว่า “จบเกมส์” คือผู้เล่นสองฝ่ายเดินไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ในเรืองของขนาดพื้นที่นั่น คือเหลือแต่เขตฉนวนหรือจุดดาเมะในภาษาญี่ปุ่น แต่ในกรณีที่เมื่อวางหมากในเขตฉนวนประชิดติดกันแล้ว อีกฝ่ายยังสามารถยังเดินหมากจับกินฝ่ายตรงข้ามได้ แบบนั้น ถือว่ายังไม่จบเกมส์ ยังมีผลสัมพันธ์กับการแพ้ด้วยเวลาอยู่
8. โคมิ หรือ แต้มต่อ กระดานขนาด 19*19 แต้มต่อ 6.5, ขนาดกระดาน 13*13 แต้มต่อ 3.5 และขนาดกระดาน 9*9 แต้มต่อ 1.5
9. การประท้วงใดๆ จะต้องกระทาในทันที่ที่เกิดเหตการณ์นั้น ขึ้น กรรมการจะไม่รับการประท้วงใดๆ ที่เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์เผ่าผ่านไปเกินกว่า 1 นาทีแล้วเว้นแต่กรรมการเดินเข้ามารับประท้วงนั้น ไม่ทันท่วงที โดยมีพยานผู้เห็นเหตุการณ์ชัดเจนว่านักกีฬามีเจตจานงค์ประท้วง และออกเสียงเรียกกรรมการแล้ว
10. การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

กำหนดการแข่งขัน

 

กำหนดการกระดาน 19×19
Professional – High Dan     Low Dan & Kyu
วันที่ 17 สิงหาคม
 9.00 – 10.00 พิธีเปิด
 10.00 – 12.30 แข่งขัน round 1
12.30 – 13.30 พัก
13.30 – 16.00 แข่งขัน round 2
16.30 – 19.00 แข่งขัน round 3
วันที่ 18 สิงหาคม
 8.30 – 11.00 แข่งขัน round 4
11.00 – 12.00 พัก
12.00 – 14.30 แข่งขัน round 5
15.00 – 17.30 แข่งขัน round 6
17.30 น พิธีมอบรางวัล
กำหนดการกระดาน 9×9
วันที่ 17 สิงหาคม
 9.00 – 10.00 พิธีเปิด
10.00-11.00 แข่งขันรอบ 1
11.00-12.00 แข่งขันรอบ 2
12.00 – 13.00 พัก
13.00-14.00 แข่งขันรอบ 3
14.00-15.00 แข่งขันรอบ 4
15.00-61.00 แข่งขันรอบ 5
16.00-17.00 แข่งขันรอบ 6
17.30 พิธีมอบรางวัล
กำหนดการกระดาน 13×13
วันที่ 18 สิงหาคม
 9.00 – 9.30 ลงทะเบียน
10.00-11.00 แข่งขันรอบ 1
11.00-12.00 แข่งขันรอบ 2
12.00 – 13.00 พัก
13.00-14.00 แข่งขันรอบ 3
14.00-15.00 แข่งขันรอบ 4
15.00-61.00 แข่งขันรอบ 5
16.00-17.00 แข่งขันรอบ 6
17.30 พิธีมอบรางวัล