เปิดรับสมัครการแข่งขันหมากล้อม “ทุบดั้ง”

กฏกติการการแข่งขัน “ทุบดั้ง”

การแข่งขันหมากล้อม “ทุบดั้ง”วันที่ 7 กรกฎา วันนี้มีผู้สมัครแล้วดังนี้
1ดั้ง จำนวน 17 คน
2ดั้ง จำนวน 10 คน
3 ดั้ง จำนวน 12 คน
จึงขอเชิญ “ดั้งเพชร” ลงร่วมการแข่งขันครั้งนี้ ให้ครบ 32 คนในแต่ละระดับ (ดั้งธรรมดาก็ยังสมัครได้นะครับ) เมื่อครบ 32 คนในระดับใด จะปิดรับสมัครทันทีจึงเรียนมาเพื่อทราบครับ

สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

1. แยกการแข่งขันออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม1ดั้งล้วน กลุ่ม2ดั้งล้วน และกลุ่ม 3ดั้งล้วน อ้างอิงตามทำเนียบดั้งของสมาคมฯ
2.แต่ละกลุ่มจะจัดการแข่งขันในระบบ swiss pairing system จำนวน 5 รอบ
3แข่งขันแบบ even game กระดาน19×19 โคมิ 6.5คะแนน Basic Time ฝ่ายละ 45 นาที ไม่มี Byo-yomi
4.เมื่อแข่งขันครบ 5รอบแล้ว ให้ผู้ที่ได้อันดับสูงสุด 20%แรกของจำนวนผู้เข้าแข่งขันแต่ละกลุ่ม ได้รับการเลื่อนระดับขึ้นสู่ “ดั้งเพชร”ของระดับดั้งนั้นๆ และสำหรับผู้ชนะเลิศและรองฯ ทั้งสองคนจะได้รับเงินรางวัลดังนี้

ระดับ ที่ 1 ที่ 2 ที่ 3
3ดั้ง 5,000 4,000 3,000
2ดั้ง 4,000 3,000 2,000
1ดั้ง 3,000 2,000 1,000

*การตัดสินหาอันดับ ให้ดู Head to Head ก่อน ถ้าไม่เคยพบกันมาก่อน จึงดู SoS และ SoSoS ตามลำดับ
*กรณีมีดั้งเพชรเข้าร่วมแข่งขันด้วย จะมอบดั้งเพชรให้กับผู้แข่งขัน จำนวน20% ของผู้เข้าแข่งขัน โดยไม่นับดั้งเพชร
5.ให้ผู้เข้าแข่งขันได้รับ GAT Point ตามระเบียบข้อปฏิบัติสมาคมฯ เรื่อง กฏเกณฑ์การให้คะแนนGAT Point พศ.2561

ระเบียบข้อปฏิบัติอื่นๆ

1. หมากที่สัมผัสกระดานแล้ว แม้ยังไม่ปล่อยมือ ก็ห้ามเปลี่ยนตำแหน่ง
2. ผู้ทำให้เม็ดหมากบนกระดานเคลื่อนที่ จะต้องจัดกลับมาสู่สภาพเดิม โดยได้รับคำยินยอมจากคู่แข่ง มิฉะนั้นจะถูกปรับให้แพ้
3. กรณีต้องการประท้วง ต้องหยุดนาฬิกาขณะที่ยังมีเวลาเหลืออยู่
4. กรณีที่รูปเกมมีลักษณะที่ชัดเจน ว่าฝ่ายหนึ่งชนะแน่นอนแล้ว แต่ผู้เล่นอีกฝ่ายจงใจใช้เงื่อนความได้เปรียบทางด้านเวลาให้เป็นประโยชน์ ให้ผู้แข่งขันขอหยุดเวลา และขอรับตัดสินชี้ขาดจากกรรมการ และเพื่อให้การแข่งขันดำเนินไปด้วยความสะดวกราบรื่น การตัดสินของกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
5. การจบเกมคือ เมื่อฝ่ายหนึ่งคิดว่าจบแล้วให้บอก . “ ผ่าน .” ถ้าอีกฝ่ายบอก “ ผ่าน .” ด้วยให้ถือว่าเกมจบลง ถ้าอีกฝ่ายไม่เห็นด้วยสามารถเดินหมากต่อได้ หากเป็นไปตามในกรณีข้อ 4 ให้ใช้กฎตามที่ข้อ 4กล่าวไว้ แต่ถ้าฝ่ายที่ บอก “ ผ่าน” ก่อน ปล่อยให้เวลาหมดลงโดยไม่ยอมหยุดเวลา หรือเรียกกรรมการ จะถือว่าฝ่ายนั้นเป็นผู้แพ้เวลาในทันที ในกรณีที่สองฝ่ายบอกผ่านแต่รูปเกมยังไม่จบดีและไม่สามารถนับคะแนนได้ กรรมการมีสิทธินับคะแนน หรือให้ผู้เล่นทั้งสองฝ่ายแข่งขันกันต่อไปได้
6. คำว่า “ จบเกม” คือ ผู้เล่นสองฝ่ายเดินไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ในเรื่องของขนาดพื้นที่ นั่นคือเหลือแต่เขตฉนวนหรือจุดดาเมะในภาษาญี่ปุ่น แต่ในกรณีที่เมื่อวางหมากในเขตฉนวนประชิดติดกันแล้ว อีกฝ่ายยังสามารถเดินหมากจับกินฝ่ายตรงข้ามได้ แบบนั้นถือว่ายังไม่จบเกม ยังมีผลสัมพันธ์กับการแพ้ด้วยเวลาอยู่
7. การประท้วงใดๆจะต้องกระทำในทันทีที่เกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น กรรมการจะไม่รับการประท้วงใดๆที่เกิดขึ้นหลังเหตุการณ์ผ่านไปเกินกว่า1 นาทีแล้ว เว้นแต่กรรมการเดินเข้ามารับการประท้วงนั้นไม่ทันท่วงที โดยมีพยานผู้เห็นเหตุการณ์ชัดเจนว่านักกีฬามีเจตจำนงประท้วง และออกเสียงเรียกกรรมการแล้ว
8. เพื่อให้การจัดการแข่งขันดำเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย การตัดสินของคณะกรรมการให้ถือเป็นที่สิ้นสุด
9. ผู้ที่สมัครเข้าร่วมแข่งขัน แต่ไม่มาแข่ง หรือมาแข่งไม่ครบตามจำนวนรอบที่กำหนด ให้ลงโทษโดยห้ามแข่งขันรายการต่างๆเป็นเวลา 6 เดือน
10. รับจำนวนจำกัดไม่เกิน 32 คนในแต่ละกลุ่ม
11. สงวนสิทธิให้ผู้ที่ยังไม่เป็น”ดั้งเพชร”สมัครก่อน เมื่อเหลือเวลา อีก 1 อาทิตย์ก่อนแข่งขัน แล้วยังไม่ครบ 32 คนในกลุ่มใด จึงอนุญาตให้ ดั้งเพชรระดับนั้นๆสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้จนครบ 32 คน

กำหนดการการแข่งขันหมาล้อม “ทุบดั้ง” ครั้งที่ 1/2562

CP TOWER ห้อง 1111 A-B

วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม​ 2562

08.00 – 08.30 พิธีเปิด โดยคุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์

08.30 – 10.10 การแข่งขันกระดานที่ 1

10.20 – 12.00 การแข่งขันกระดานที่ 2

12.00 – 13.00 พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.40 การแข่งขันกระดานที่ 3

14.50 – 16.30 การแข่งขันกระดานที่ 4

16.40 – 18.10 การแข่งขันกระดานที่ 5

18.30 พิธีปิดการแข่งขัน