การสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1/2561

สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย ร่วมกับชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย จัดงานการสอบวัดระดับฝีมือหมากล้อม ครั้งที่ 1/2561 ในวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ อาคาร 2 คอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 3

รวมพลอาจารย์สอบวัดระดับฝีมือ

 

การสอบครั้งนี้มีทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่ ประเภท Kyu และ ประเภท Dan โดยมีน้องๆ นักหมากล้อมกว่า 200 คน เข้าร่วมการสอบในครั้งนี้

  

  

 

  

  

  

  

 

บรรยากาศการสอบวัดระดับฝีมือ

 

 

น้องๆ ที่สอบผ่าน 5-8 KYU

 

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่สอบผ่านระดับฝีมือ 1-4 KYU

 

ขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ที่สอบผ่านระดับฝีมือ 1 DAN