สรุปเหรียญหมากล้อม รางวัลนักกีฬาดีเด่น กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คว้าเจ้าเหรียญทองหมากล้อม กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47

 

สรุปเหรียญหมากล้อม กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 47

มหาวิทยาลัย
ทอง
เงิน
ทองแดง
รวม
1). จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4
2
0
6
2). มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
1
1
1
3
2). มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตย์
1
1
1
3
4). สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
1
1
2
5). มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2
2
6). มหาวิทยาลัยมหิดล
1
2
3
7). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
3
3
8). มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2
2
8). มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2
2
10). มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
1
1
11). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
1
1

รางวัลนักกีฬาหมากล้อมดีเด่น

รางวัลนักกีฬาชายดีเด่น ได้แก่ นายวิชญ์ฤทธิ์ คฤหวาณิช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงาน 2 เหรียญทอง จากบุคคลชาย และคู่ผสม

รางวัลนักกีฬาหญิงดีเด่น ได้แก่ นางสาวณัฏฐนิช จันทโรจวงศ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผลงาน 2 เหรียญทอง จากบุคคลหญิง และคู่ผสม