สรุปผลการแข่งขัน กีฬาหมากล้อมอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 14

สรุปผลการแข่งขัน กีฬาหมากล้อมอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ประเภทบุคคลชาย
ชนะเลิศ  ได้แก่ นายพัทธพล  มูลฟู จากอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายทองดี  สายชลรำไพ จากอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายนฤดม  สริจันทร์ จากอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง

ประเภทบุคคลหญิง
ชนะเลิศ  ได้แก่ นางสาวศิรประภา  แถลงกิจ จากอาชีวศึกษาจังหวัดกำแพงเพชร
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาวสิริภัทร  ภัทรประสงค์ จากอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวจุฬารัตน์  บุญคุ้ม จากอาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย

ประเภทคู่ชาย
ชนะเลิศ ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
ประกอบ
นายปฎิภาณ  ปัญญาคำ
นายณัฐพล  เดวีเลาะ
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
ประกอบ
นายนราธิป  เมืองเมา
นายวุฒิพงษ์  แซ่ล้า
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
ประกอบ
นายศุภกิตติ์  สุทธิภาค
นายวัฒนศิลป์  พันโนราช

ประเภทคู่หญิง
ชนะเลิศ ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
ประกอบ
นางสาวณัฏฐณิชา  โพชะโน
นางสาวกัญญรักษ์  แสนยะบุตร
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
ประกอบ
นางสาวอรนุช  สวัสดิ์รักษา
นางสาวพิชญา  คุ้มเรือน
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดน่าน
ประกอบ
นางสาวอภิลาภ นันไชย
นางสาวรสริน  สายคำกอง

 

 ประเภทคู่ผสม
ชนะเลิศ ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
ประกอบ
นางสาวทักษพร  หาญรับ
นายภาสกร  ยะมา
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คู่ B
ประกอบ
นางสาวชลธิชา  ช้างสลัก
นายเอกราช  สร้อยนอก
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ คู่ A
ประกอบ
นางสาวกนกวรรณ  กางถิ่น
นายชยานันท์  จำนงค์ชอบ
ประเภททีมชาย
ชนะเลิศ ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง
ประกอบ
นายณัชพล  พรมตัว
นายยศภัทร  สายสอน
นายกฤษฎา  สูงดี

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์
ประกอบ
นายณัฐพงษ์  เชียงพิมาย
นายวายุภัทร  รัตนภา
นายสหรัฐ  ตันติโรจน์วงศ์

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดสุโขทัย
ประกอบ
นายณัฐพงษ์  คำนาน
นายธนวิชญ์  น้อมเศียร
นายณัฐพงศ์  ก้อนสะเทื้อน

ประเภททีมหญิง
ชนะเลิศ ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดน่าน ทีม A
ประกอบ
นางสาวภาคินี  เรืองอินตา
นางสาวปรียา  ศรีประเสริฐ
นางสาวสุชัญญา  ชัยสุรสินทวี

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
ประกอบ
นางสาวสุชาดา  ขัดกันทะ
นางสาวจันทร์นภา  วาเพ็ชร
นางสาวอรณิชา เขียวงาม

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดน่าน ทีม B
ประกอบ
นางสาวณัฐวรรณ          ขันไชย
นางสาวพลอยพิศุทธิ์  พกคำ
นางสาวนิรัฏชดา  ยาสมุทร


ประเภททีมผสม
ชนะเลิศ ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดน่าน
ประกอบ
นายเธียรวิทย์  แสนเกียง
นางสาวชนากานต์  บัวทอง
นางสาวกัญชพร วงค์ชูแก้ว

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง
ประกอบ
นายธนากร  ปัญญาจันทร์
นายสว่าง  แก้วชมภู
นางสาวศุภกาญจน์  แสนปินตา

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดพิษณุโลก
ประกอบ
นายกาจพล  วิจิตรไพศาลกุล
นายวชิราวุธ  เอี่ยมสำอางค์
นางสาวมัชฌิมา  ธรรมโชติ

 

รางวัลคะแนนรวม ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
ประกอบด้วย
3 เหรียญทอง ประเภทบุคคลชาย คู่ชาย คู่ผสม
2 เหรียญเงิน    ประเภทบุคคลหญิง และทีมหญิง

 

รางวัลนักกีฬาดีเด่นทีมชาย ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา
ประกอบด้วย    3 เหรียญทอง    ประเภทบุคคลชาย คู่ชาย และคู่ผสม

รางวัลนักกีฬาดีเด่นทีมหญิง ได้แก่ อาชีวศึกษาจังหวัดน่าน
ประกอบด้วย    2 เหรียญทอง    ประเภททีมหญิง ทีมผสม และ
1 เหรียญทองแดง  ประเภทคู่หญิง