สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันหมากล้อมอาชีวศึกษาครั้งที่ 20

สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันหมากล้อมอาชีวศึกษาครั้งที่ 20

วันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566


 

ประเภทคู่ชาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

พีรณัฐ นาคสวาสดิ์

ภาคิน หรั่งช้าง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วิทยาลัยวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

ภูมิวัฒน์ สุขี

ปริพัฒน์ สุพร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

กิตติศักดิ์ วาทนเสรี

เรืองศักดิ์ อุดมวรทรัพย์

 

ประเภทคู่หญิง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

ขวัญจิรา ตั้งชัยภูมิ

ชวิศา ผาตากแดด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

สิรินดา จีนบางช้าง

ปาริตา เนตรสน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

นุชรี เรืองรัมย์

ขวัญชนก สุภาสัย

 

ประเภทคู่ผสม

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

พัชรีพร ไทยสุรินทร์ 

ทินภัทร รอดทัดทาน

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

เธียรธาดา ปานชู

นางสาวพรพุทธา กิตติธรรมนันท์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดภูเก็ต

วาสินี รักราวี

ฐานพัฒน์ รักษ์สุทธิ

 

ประเภทบุคคลชาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

ธนภูมิ เกตุวัตถา

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม

ศิวพงษ์ เจริญศิริ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

อาธิ บวรสิริเทวา

 

ประเภทบุคคลหญิง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ภิญญา ลีวัฒนากร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)

ธัญชนก ตะไลชั่ง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ชโลชา ไชยเจริญ

 

ประเภททีมผสม

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม

นนทกร พูนศรี

สิทธิโชค พลับพลา

ณัฐณิชา กิมเฮียะ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา

เอกวัฒน์ เตจ๊ะ

ณัชพล มาลาศรี

อินทิรา ชาภักดี

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ปิยะพงศ์ ทนน้ำ

ภานุวัฒน์ พันธุ

พิมพ์ชนก นัยกัน

 

 

ประเภททีมชาย

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์

เจตพัฒน์ นีละไพจิตร

ระพีโรจน์ ม้ารัตนไพโรจน์

ธันวา นิ่มเนียร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา

พีรพัฒน์ สิงห์สีดา

ภานุวัฒน์ ช่างศรี

ฟาริค แหวนวงษ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคน่าน

พงศา พรมไชยวงศ์

ชนกันต์ ใจจันทร์

นายธาดา กำธรเดชะ

 

ประเภททีมหญิง

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี

สุภัชชา จรรยา

จตุพร ปูเชียงแดง

นิลณี โคกแก้ว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคน่าน

พิชญ์สินี พลพิชัย

สุณัฏฐา ชิศ

ปรัชญาพร ต๊ะแก้ว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต

ชลธิชา อัลภาชน์

ภัทรวรรณ สุทธิพันธ์

วิมลรัตน์ พงษ์ศิริกุล

 

ประเภทครู – อาจารย์

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคน่าน

ชลิต กันทาสุวรรณ์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา

มานพ โถทอง

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

ภาณุพงศ์ รัตนอุไร

 

ผู้ฝึกสอนดีเด่น

นายนันทพล สิงมิ่ง จากวิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี

2 เหรียญทอง ประเภทคู่หญิง คู่ผสม และ 1 เหรียญ ประเภทคู่ชาย