สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม GO Festival Tournament 2019

   GO Festival Tournament 2019 การแข่งขันหมากล้อมรายการใหญ่แห่งภาคเหนือ ชิงเงินรางวัลรวม 75,000 บาท แข่งขันเมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2019 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม ่

GO Festival Tournament 2019 ได้รับเกียรติจาก ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ “คุณพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ” เป็นประธานเปิดงาน, โดยได้รับเกียรติจาก คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ นายกสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน), คุณเจนกิจ สวัสดิโอ รองประธานหอการค้าเชียงใหม่ และ กรรมการบริษัทกิตติทิพย์พร๊อพเพอร์ตี้ จํากัด, คุณบวรเวทย์ ตนัตรานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้ช่วยกรรมการจากบริษัทชอยส์มินิสโตร์จํากัด 3 จังหวัดภาคเหนือ, คุณศิระ สนัตรานนท์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวลัเชียงใหม่ และคุณพอใจ วิสุทธิ์เสรีวงศ์ ประธานชมรมกีฬาหมากล้อมเชียงใหม่ ร่วมกล่าวในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ

 

 

    

 

  

  

การแข่งขันมี 6 ประเภท ได้แก่ High Dan, Low Dan, High Kyu (รุ่นโอเพ่น), High Kyu (รุ่นอายไุมเ่กิน 18 ปี), Low Kyu (รุ่นโอเพ่น) , Low Kyu (รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี) และระดับ Friendship มี จํานวนผู้เข้าแข่งขันจํานวนกว่า 200 คนที่เข้าร่วมแขง่ขนั ที่อยู่ในประเทศไทย และผู้แข่งขันจากต่างประเทศ ได้แก่ชาวญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, ใต้หวัน, เวียดนาม, อเมริกา, แคนาดา เข้าร่วมด้วย

ผลการแข่งขันมีดังนี้

1. ประเภทระดับฝีมือ High Dan (ระดับ 4 DAN ขึ้นไป)

ชนะเลิศ ได้แก่ Kim Dohyup พร้อมเงินรางวัล 14,000 บาท

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ วรวัฒน์ ธนพัฒน์โสภณ พร้อมเงินรางวัล 8,000 บาท

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ Lin Ming พร้อมเงินรางวัล 6,000 บาท

รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ คิม จุงฮยอบ พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท

รองชนะเลิศ อันดับ 4 ได้แก่ SUNG-HUNG CHAO พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท

 

2. ประเภทระดับฝีมือ Low Dan (ระดับ 1 – 3 DAN)

ชนะเลิศ ได้แก่ ทัศนัย พุทธสาร พร้อมเงินรางวัล 7,000 บาท

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ปัญญกร เหมรัตนากร พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ธณพนธ์ อดิเรกวุฒิกุล พร้อมเงินรางวัล 3,000 บาท

รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ Minh Thang Nguyen พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท

รองชนะเลิศ อันดับ 4 ได้แก่ ณัฐวุฒิ กําบังตน พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท

 

3. ประเภทระดับฝีมือ High Kyu (ระดับ 4 – 1 KYU) (รุ่นโอเพ่น)

ชนะเลิศ ได้แก่ วัชรินทร์ คล่องดี พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ จักรพรรดิ นาวายนต์ พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ จิติศักดิ์ สอนสุข พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท

รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ Lan Huong Nguyen พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท

 

4. ประเภทระดับฝีมือ High Kyu (ระดับ 4 – 1 KYU) (รุ่นเยาวชน อายุไม่เกนิ 18 ปี)

ชนะเลิศ ได้แก่ ณัฐภูมิ รัตนบัญโชติ พร้อมเงินรางวัล 4,000 บาท

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ จิรัฏฐ์ วชิระเธียรชัย พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ปภังกร พงษ์เดช พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท

รองชนะเลิศ อันดับ 3 ได้แก่ สีรเศรษฐ์ เตชะสมบรูณ์ พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท

 

5. ประเภทระดับฝีมือ Low Kyu (ระดับ 8 – 5 Kyu) (รุ่นโอเพ่น)

ชนะเลิศ ได้แก่ ไตรนพ เสือปู่ พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ Moon Ki CHO พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ Thi Phuong Duyen Le และ Ngoc Tin Le พร้อมเงินรางวัล 500 บาท

 

6.ประเภทระดับฝีมือ Low Kyu (ระดับ 8 – 5 Kyu) (รุ่นเยาวชน อายุไม่เกนิ 18 ปี)

ชนะเลิศ ได้แก่ วสุ  มหทัธนะกุล พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ตันติ ตันติจตุรพร พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ปัญญ์ ล้วนวิเศษ พร้อมเงินรางวัล 500 บาท

 

7. ประเภททีม Friendship

รางวลัที่ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทีม 2

รางวลัที่ 2 ได้แก่ สำนักหมากล้อมจันทรา

รางวลัที่ 3 ได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทีม 1

รางวลัที่ 4 ได้แก่ สถาบันปัญญาภิวัฒน์ (อ.วรลัญช์)

โดยผู้ชนะในทุกรางวัลของแต่ละประเภทนั้น จะได้รับเงินรางวัล ของที่ระลึก พร้อมถ้วยรางวลัจากสมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทยอีกด้วย