สรุปผลการแข่งขันหมากล้อม ๙×ก้าว Go Tournament 2019

การแข่งขันหมากล้อม ๙×ก้าว Go Tournament 2019 จัดขึ้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ อาคาร 7 ชั้น 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

จัดโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ สมาคมกีฬาหมากล้อมแห่งประเทศไทย  และ ชมรมครูหมากล้อมแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันในครั้งนี้

การแข่งขันกระดานขนาด เก้าคูณเก้า ประเภทบุคคคล  โดยแบ่งประเภทการแข่งขันทั้งหมดเป็น 16 ประเภท โดยมีนักหมากล้อมเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 500 คน

 

ผลการแข่งขัน High Dan

ชนะเลิศ  ได้แก่ นายวรวัฒน์  ธนวัฒน์โสภณ 5 ดั้ง

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นายพงศกานต์  ศรอารา 5 ดั้ง

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นายธีระ  รุ่งเรืองทวีพงศ์ 5 ดั้ง

ชมเชยอันดับ 1 ได้แก่ นายโอฬาร  โรจนะบุรานนท์ 5 ดั้ง
ชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ นายดนัย  สุวัชรา 4 ดั้ง
ชมเชยอันดับ 3 ได้แก่ นายตรัยพัทธ์  วุฒิบวรนันท์ 5 ดั้ง

 

ผลการแข่งขัน Low Dan

ชนะเลิศ  ได้แก่ นฤชิต  สิงห์ปี

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อนพัทย์  ปาณฑะผลิน

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ วรเศรษฐ์ กมลกิจจาลักษณ์

ชมเชยอันดับ 1 ได้แก่ ปารย์พัศศ์  ศิริมงคล
ชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ ริบะคา  วงศ์ชูแก้ว
ชมเชยอันดับ 3 ได้แก่ วรัญญ์ภัสร์  ภรณวลัย
ชมเชยอันดับ 4 ได้แก่ นิธิ  ลิ้มสุวรรณ
ชมเชยอันดับ 5 ได้แก่ พาวี  นุ้ยบุตร
ชมเชยอันดับ 6 ได้แก่ จักรนิภัทร  พรหมเต็ม

 

ผลการแข่งขัน Kyu ไม่จำกัดคิว

ชนะเลิศ  ได้แก่ ศิวา  อัศวดารากร

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อานนท์  สันติวิสุทธิ์

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ประพาส  บุญชื่น

ชมเชยอันดับ 1 ได้แก่ ธนกรณ์  แสงเจริญ
ชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ พัฒนรัตน์  มั่นแดง
ชมเชยอันดับ 3 ได้แก่ ธีระ  ศิริธีรากุล
ชมเชยอันดับ 4 ได้แก่ ชัยวัฒน์  คณิตวรานันท์
ชมเชยอันดับ 5 ได้แก่ ชานนท์  ตรงวรานนท์
ชมเชยอันดับ 6 ได้แก่ ภาณุวัฒน์  โสลันดา

 

ผลการแข่งขัน Kyu ม. ปลาย/ปวช (ไม่จำกัดคิว)

ชนะเลิศ  ได้แก่ ปรัชญากร  เตชวิศิษฐ์พงษ์

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ พฤฒิพงศ์  ศรีวิไลเวช

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ กิตติภพ  ศิระวรกุล

ชมเชยอันดับ 1 ได้แก่ แพรวพรรณ  ตันติวัชรเสรีกุล
ชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ ณพิชญ์คุณ  เจนสินสมบูรณ์
ชมเชยอันดับ 3 ได้แก่ ธวัลรัตน์  อนุการสกุลชูล
ชมเชยอันดับ 4 ได้แก่ ณบ  เกิดนิยม
ชมเชยอันดับ 5 ได้แก่ พราวไพร  ฉันทชัยวัฒน์
ชมเชยอันดับ 6 ได้แก่ ธัญญชล  จันทร์เรือง

ผลการแข่งขัน Kyu ม. ต้น (ไม่จำกัดคิว)

ชนะเลิศ  ได้แก่ ธนกฤต  รุ่งธนาภิรมย์

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ สิริเดช  เลาหเลิศเดชา

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ นิิติพล  สิงหามาตย์

ชมเชยอันดับ 1 ได้แก่ ปภังกร  อภิญญานนท์
ชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ กรภัทร  ธนาดำรงศ์ศักดิ์
ชมเชยอันดับ 3 ได้แก่ ภควัฒน์  วรรณศิริกุล
ชมเชยอันดับ 4 ได้แก่ ชยทัต  สุวรรณเกต
ชมเชยอันดับ 5 ได้แก่ ปรินทร์  หวังพิชณสุข
ชมเชยอันดับ 6 ได้แก่ ธนดล  สุคนธเวศ

 

ผลการแข่งขัน ประถม 5-6 (1-8 คิว)

ชนะเลิศ  ได้แก่ ภูวิช  สหกิจภิญโญ

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ พิชณุตม์  ปรุงสิน

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ พิพัฒน์  สุทธิกาญจนโสภณ

ชมเชยอันดับ 1 ได้แก่ ธนิฐา  รุ่งธนาภิรมย์
ชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ วิภาส  ทองดีนิโรจน์
ชมเชยอันดับ 3 ได้แก่ กิตติคม  ไกรอมร
ชมเชยอันดับ 4 ได้แก่ ณมน  อุทัยสาง
ชมเชยอันดับ 5 ได้แก่ นภัทร  มั่นเจริญ
ชมเชยอันดับ 6 ได้แก่ กัญญาพัชร  มีนวล

 

ผลการแข่งขัน Kyu ป.5-6 (1-8 คิว)

ชนะเลิศ  ได้แก่ ตรีภพ หย่ำวิลัย

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ศิวะกร พัฒนกิจกุล

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ สิริเดช เลาหเลิศเดชา

ชมเชยอันดับ 1 ได้แก่ เขมิกา เจรีรัตน์
ชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ ณัฐชานันท์ อนุการสกุลชูลาภ
ชมเชยอันดับ 3 ได้แก่ ปัณณวัชร์ จิรโรจน์โกสิน
ชมเชยอันดับ 4 ได้แก่ ธนกฤต รุ่งธนาภิรมย์
ชมเชยอันดับ 5 ได้แก่ ปภังกร อภิญญานนท์
ชมเชยอันดับ 6 ได้แก่ ณฤชล ชินวัฒนกูล

 

ผลการแข่งขัน Kyu ป.5-6 (9-15 คิว)

ชนะเลิศ  ได้แก่ พีรณัฐ  วิชัยดิษฐ์

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ สุริยะ  สร้อยสน

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ จิรพัฒน์  สิงหา

ชมเชยอันดับ 1 ได้แก่ ฉัตรเมธี  ดิลกลาภ
ชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ พิชญารัตน์  สีตัสสะ
ชมเชยอันดับ 3 ได้แก่ ณัฐภัชศร  แก้วกมล
ชมเชยอันดับ 4 ได้แก่ อัยยา  เสือแก้ว
ชมเชยอันดับ 5 ได้แก่ พีรวัส  เพ็งนารีย์
ชมเชยอันดับ 6 ได้แก่ ณัฐพงษ์  นุ่มละมุน

 

ผลการแข่งขัน Kyu ป.3-4 (1-8 คิว)

ชนะเลิศ  ได้แก่ ปารมิตา สุธีรัตน์

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ธีรวัฒน์  เอี่ยมเจริญชัย

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เอวา  นุ้ยบุตร

ชมเชยอันดับ 1 ได้แก่ ภูผา  กสิกิจนำชัย
ชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ สรวิชญ์
ชมเชยอันดับ 3 ได้แก่ เตชินท์  ศรีคุ้ม
ชมเชยอันดับ 4 ได้แก่ ปุณิกา  แสงสว่าง
ชมเชยอันดับ 5 ได้แก่ ภครัช  อุฑารสกุล
ชมเชยอันดับ 6 ได้แก่ ปณิธิ  แช่มเล็ก

 

ผลการแข่งขัน Kyu ป.3-4 (ต่ำกว่า 8 คิว) สาย 1

ชนะเลิศ  ได้แก่ วรวรรธน์  สุวรรณสคนธ์

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ กฤษณ์บุญญารักษ์  กองวัฒนานุกูล

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ สิรวิชญ์  ฤทธิพรไพศาล

ชมเชยอันดับ 1 ได้แก่ จิรพงศ์  บุญศิริ
ชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ จิรวัฒน์  ภัทรประเทศ
ชมเชยอันดับ 3 ได้แก่ ธนันท์รัฐ  นริชภวรัญชน์
ชมเชยอันดับ 4 ได้แก่ พีรบูรณ์  สุขท้วม
ชมเชยอันดับ 5 ได้แก่ ภูมมิน  ลามศรีจันทร์
ชมเชยอันดับ 6 ได้แก่ อัฏฐพล  บุญวรเศรษฐ์

 

ผลการแข่งขัน Kyu ป.3-4 (ต่ำกว่า 8 คิว) สาย 2

ชนะเลิศ  ได้แก่ สุธีรา  ลิ้มรัชตามร

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ จิรัฐพล  บุญศิริ

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ธีรโชติ  แดงเขียว

ชมเชยอันดับ 1 ได้แก่ ปิญช์นัชชา  พราหมณ์พุฒิคุณ
ชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ สุชานาถ  มังครัชสเถียร
ชมเชยอันดับ 3 ได้แก่ จิรัฏฐ์  เข็มสวัสดิ์
ชมเชยอันดับ 4 ได้แก่ นภัสสร  แสงประสิทธ์
ชมเชยอันดับ 5 ได้แก่ นะโม  โสลุน
ชมเชยอันดับ 6 ได้แก่ ชยุต  ชินวัฒนโชติ

 

ผลการแข่งขัน ประถม 1-2 (ต่ำกว่า 8 คิว) สาย 1

ชนะเลิศ  ได้แก่ โชคภูมิชัย  อาจกำชัย

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ อชิตะ  มาลัยมี

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ เจริญธรรม  มยุรลีลา

ชมเชยอันดับ 1 ได้แก่ วิชญ์  ลิ้มรัชตามร
ชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ พิชญุตม์  เดชะติน
ชมเชยอันดับ 3 ได้แก่ พลพีระเดช  เหล่าโภคทรัพย์
ชมเชยอันดับ 4 ได้แก่ ณฐารินทร์
ชมเชยอันดับ 5 ได้แก่ ณัฐฒิชา  ภิรี
ชมเชยอันดับ 6 ได้แก่ ภูวกฤต  ชินวัฒนกูล

 

ผลการแข่งขัน ประถม 1-2 (ต่ำกว่า 8 คิว) สาย 2

ชนะเลิศ  ได้แก่ ธีรุตม์  วิสุทธิ์เสรีวงศ์

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ นิธิกฤษฎิ์  เรียบร้อยเจริญ

รองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ปวรปรัชญ์  ทับสาย

ชมเชยอันดับ 1 ได้แก่ คมพัฒน์  อธิคมกุลชัย
ชมเชยอันดับ 2 ได้แก่ จิราภรณ์  นำหมีด
ชมเชยอันดับ 3 ได้แก่ จิณณพัต  สุขไมตรี
ชมเชยอันดับ 4 ได้แก่ ธีร์อุธิช  ดางขุนทด
ชมเชยอันดับ 5 ได้แก่ ณฐกร  ฤทธิ์ทองพิทักษ์
ชมเชยอันดับ 6 ได้แก่ ลภัสรดา  สระแนม